خطای عدم بارگذاری فایل در Dynamics 365 v9

خطای عدم بارگذاری فایل زمانی ایجاد میشود که بعد از نصب Dynamic 365 v9 در صورتی که تنظیمات IIS 10 به درستی انجام نشده باشد . در زمان بارگذاری فایل بیشتر از 50kb  به دو نوع خطا بر خورد می کنید 

“[RESOLVED]the page was not displayed because the request entity is too large”

1- خطای اول : در زمان بارگذاری فایل در بخش ایمیل به عنوان Attachment 

Dynamics 365 Error To upload over file size on attachment

2-در زمان بارگذاری فایل در بخش نوت به عنوان Attachment 

Dynamics 365 v9 Error To upload over file size

این خطا به بررسی عدم امکان فایل بزرگتر از 49152byte  میباشد .

attachment error file upload

نحوه رفع این خطا

Related Stories

Discover

The Ultimate Africa Travel Bucket List

There are times when you wish you could get away from it all by...

خطای عدم بارگذاری فایل در Dynamics 365 v9

خطای عدم بارگذاری فایل زمانی ایجاد میشود که بعد از نصب Dynamic 365 v9...

How to Choose the Right African Safari

There are times when you wish you could get away from it all by...

Jungle Getaway in the Heart of Cameroon

There are times when you wish you could get away from it all by...

Best Spots to See Wildlife in the U.S.

There are times when you wish you could get away from it all by...

California Desert Travel Tips & Insights

There are times when you wish you could get away from it all by...

Popular Categories

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here